Monthly Archives: December 2014

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

เผยแพร: 02/12/2014 โดย:Web Master

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม นี้ ณ บริเวณท้องหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แยกผ่านฟ้า-แยกจปร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ภายใต้แนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการใช้น้ำให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ในด้านการแสวงหาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ โดยพลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงาน กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 …