ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมงานแถลงข่าว “การประกาศเกณฑ์กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖”

เผยแพร: 12/03/2015 โดย:Web Master

S__2433117

 

หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมงานแถลงข่าว
“การประกาศเกณฑ์กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาอาชีพตาม พรบ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖”
ณ ห้องประชุมชั้น ๒๕ กกท.  โดย รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน
เมื่อ ๑๒ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐น.