ประวัติ เสธ.ยอด

เผยแพร: 06/01/2013 โดย:Web Master

พลตรีอินทรัตน์  ยอดบางเตย

   เด็กชายอินทรัตน์ ยอดบางเตย กำเนิดขึ้น ณ บ้านหลังน้อยในมุมหนึ่งของเชียงใหม่ ไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางชีวิตของลูกชาวบ้านคนนี้จะได้กลายมาเป็นนายทหารผู้ทำหน้าที่รักษา
ชาติและราชบัลลังก์ด้วยสายเลือดแห่งคนจริงตามแบบฉบับแห่งคนเหนือ…ในเวลาต่อมาจากการเป็นนักเรียนระดับหัวกะทิของมงฟอร์ตวิทยาลัย

   สู่การเป็นนักรบระดับเสนาธิการทหาร พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ได้อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อบ้านเมืองด้วยอุดมการณ์อันมุ่งมั่โดยเฉพาะกับความสงบสุขคนเชียงใหม่และเมือง
เชียงใหม่ซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดแล้วท่านไม่เคยท้อถอยและไม่เคยละทิ้งเพราะทั้งหมดแห่งหัวใจท่านปรารถนาอย่างที่สุดให้บ้านเมืองมั่นคง

ชาวไทยพ้นยากจนและผู้มีคุณธรรมท่านตระหนักดีว่าตราบใดที่บ้านเมือง เมืองยังคงวุ่นวายไร้ความสงบ การทำมาหากินของพี่น้องไทยย่อมลำบากความยากจนจะแผ่คลุมไปจนถึงรุ่นลูกหลาน การแก่งแย่งชิงดีจะเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า ศีลธรรมจรรยาจะสิ้นไปจากหัวใจผู้คน หากปล่อยให้สังคมเป็นเช่นนั้น วันหนึ่งคนไทยจะไร้แผ่นดินอยู่ศัตรูจะรุกรานได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ยอมและไม่มีวันยอมเป็นอันขาดท่านจึงประกาศตัว อุทิศตนเพื่อชาติ เพื่อประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ด้วยสายตาที่ยาวไกลท่านทราบดีว่า ต้องพัฒนาคนและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในแนวทางที่ถูกต้องเสียก่อนเมื่อผู้คนอยู่ดีกินดี บ้านเมืองรุ่งเรือง แผ่นดินแม่ผืนนี้จึงจะมั่นคงอยู่ได้ พี่น้องพ่อแม่จะมีกำลังกาย กำลังปัญญา คนเฒ่าคนแก่จะมีความสุขกับบั้นปลายชีวิตและลูกหลานจะมีอนาคตดีตลอดวิถีแห่งความเป็นนักรบ นักคิด และนักพัฒนาของท่านผลงานนับร้อยพันได้กำเนิดขึ้นและหยั่งรากเป็นต้นกล้าของแผ่นดินมาจนทุกวันนี้

_________________________________________

4

เกิดวันที่ : : 18 พ.ย. 2488

ชื่อเล่น : : ยอด

สมรสกับ นางบุษบา ยอดบางเตย เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่

_____________________________________________________________

ประวัติการศึกษา

 • อนุบาล ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย
 • ประถมศึกษา โรงเรียนศรีวิทยา
 • โรงเรียน บูรณะศักดิ์วิทยา
 • โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย ปี 2503
 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 4
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (วทบ.ทบ.) รุ่นที่ 15
 • โรงเรียนเสธนาธิการทหารบก รุ่นที่ 57
 • วิทยาลัยกองทัพบก รุ่นที่ 33
 • ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัญทิต เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับ
  นักบริหารสูงสุดตำแหน่งทางการทหาร
 • นายทหารยุทธการและการฝึก ผส.7 ร.พัน 1 ค่ายกาวิละเชียงใหม่
 • หัวหน้ากองกิจการพลเรือนกองทัพบกภาคที่ 3
 • ผู้ช่วยเลขานุการ บก.ทหารสูงสุด
 • ผู้ช่วยเจ้ากรม กรมการสรรพกำลังทหาร
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 กรป.กลาง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทหารสูงสุด

ตำแหน่งทางด้านการกีฬา

 • อดีตอุปนายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 • อดีตเลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 • อดีตนายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 • อดีตนายกสมาคมกีฬา ฯ จังหวัดเชียงใหม่
 • อดีตรองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย
 • อดีตคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ
 • อดีตคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษา สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ
  รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ

_____________________________________________

ตำแหน่งทางการเมือง

 • ที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมการพัฒนาเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่
 • ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา
 • กรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา
 • กรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา
 • กรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา
 • อดีตวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่
 • อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

_____________________________________________

จุดเริ่มเข้าสู่วงการกีฬา

 • เป็นผู้ริเริ่มสร้างสนามมวยเวทีกาวิละหรือสนามมวยเดชานุเคราะห์ร่วมกับ
  พลเอกจวน วรรณรัตน์ และ พลตรี วงค์ บุญกล้า
 • นำทีมเชียงใหม่ ชนะเลิศฟุนบอล ยามาฮ่า ไทยแลนด์คัพครั้งที่ 4 ได้สำเร็จ
 • ริเริ่ม และสนับสนุนการสร้าง สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่700 ปี จ. เชียงใหม่
  เพื่อสมโภชน์ จ.เชียงใหม่ที่มีอายุครบ 700 ปี ได้สำเร็จเป็นมรดก  ทางการ
  กีฬาของภาคเหนือมาจนทุกวันนี้
 • ผู้ริเริ่มการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18 ที่ จ.เชียงใหม่ ปี 2538 อันนำมาซึ่งเกียรติและ
  ชื่อเสียงของคนไทย จนกลายเป็นผู้นำ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถ
  จัดกีฬาซีเกมส์ในต่าง จังหวัดได้เป็นประเทศแรก และส่งผลให้ความเจริญ
  ทั้งทางด้าน สาธรารณูปโภค และด้านเศรษฐกิจสู่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
  และใกล้เคียง

_____________________________________________

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ
 • รองสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย
 • นายกสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

_____________________________________________

1

นางบุษบา ยอดบางเตย
เกิดวันที่
 :: 4 กุมภาพันธ์ 2494
คู่ชีวิต :: พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
บุตร ::  ไม่มี
สัญชาติ :: ไทย
นับถือศาสนา :: พุทธ

 • การศึกษา :: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จบการศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ความสามารถทางภาษา :: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง จีนไหหลำ จีนฮกเกี้ยน จีนแคระ จีนแต้จิ๋ว และ กวางตุ้ง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ::
   - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ.2543
  - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2545
  - จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • ด้านสังคม ::
  อดีตลูกเสือชาวบ้านรุ่นวัดสวนดอก
  อดีตสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอรด.) จังหวัดเชียงใหม่
  อดีตกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2545-47
  อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
 • การดูงานต่างประเทศ ::
  ศึกษาดูงานประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน กรีซ บราซิล บัลกาเลีย ตุรกี
  การ์ตา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฝรั่งเศส อังกฤษ พม่า เวียดนาม มาเซีย และ สิงคโปร์
 • ตำแหน่งทางการเมือง ::
  อดีตเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
  อดีตเทศมนตรีฝ่ายงานบริหาร และการคลังเทศบาลนครเชียงใหม่
  อดึตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม วุฒิสภา
  อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง วุฒิสภา
  อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
  อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำแหน่งทางการกีฬา :
  กรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผลงานทางด้านการกีฬา ::
  ผู้จัดการทีมยกน้ำหนักในกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ครั้งที่ 29
  ได้รับ 1 เหรียญทอง จากประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ในรุ่น 53 กก. หญิง
  เป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในปี 2551
 • ขณะนี้กำลังผลักดันและวางเป้าหมายดังต่อไปนี้
  - เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2552
  - เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2552
  - เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนเลิศยุวชน – เยาวชน แห่งเอเชีย ครั้งที่ 11
  - เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักสโมสรชิงชนเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2552
  - จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552
  - เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนเลิศมหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2552
  - เข้าร่วมมหกรรมกีฬา ” ซีเกมส์” ครั้งที่ 25