11 คนจากยกน้ำหนัก รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

เผยแพร: 28/12/2011 โดย:Web Master

ในการนี้นักกีฬาและบุคลากรของกีฬายกน้ำหนักได้รับเครื่องราชฯกว่า11 คน ประกอบด้วย ส.อ.นพดล วันหวัง,จ.ท.สายพิณ เดชแสง,นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา,นายรชต ยอดบางเตย,ร.ย.หญิง อภิญญา ดัชถุยาวัตร,ร.ท.หญิง ประภาวดี เจริญรัตนธารากุล,นายขวัญชัย นุชพุ่ม,นายสุธิพร วัฒนากสิกรรม,นายพิทยา ตีบนอก,นางสาวเพ็ญศิริ เหล่าศิริกุล และนางสาวเปรมศิริ บุญพิทักษ์

ซึ่งนายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานมอบมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ สร้างความยินดีและสร้างกำลังใจของคนกีฬาได้อย่างดี

Date : 2011-12-27
ที่มา : TAWA