ยกน้ำหนักมาเลเซียศึกษาดูงานยกน้ำหนักไทย

เผยแพร: 24/12/2013 โดย:Web Master

777753788205

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 Mr.Roslan Othman เลขาธิการ Jahor Weightlifting Association ประเทศมาเลเซีย และคณะได้มาเยือนประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนากีฬายกน้ำหนักซึ่งกันและกัน ณ ที่นั้น นายนิพนธ์ นิ่มบุญสืบสาย รองเลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศ และ ว่าที่ ร.ต.มีชัย คงเกษม เลขานุการฝ่ายกฏหมาย เป็นผู้แทนสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

777754276692