เสธ.ยอด ประชุมใ้ห้ข้อมูลเืพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

เผยแพร: 26/10/2012 โดย:Web Master

ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ  ได้เป็นประธานประชุมให้ข้อมูลเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พศ.2557-2559) โดย มีคุณพิกุลกุฎาคารผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณการกีฬาแห่งประเทศไยร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารของสมาคมยกน้ำหนักฯการกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัทบริดจ์คอนซัลติ้งจำกัด (ผู้รับจ้างดำเนินการ) ร่วมประชุมด้วย

50

51