เลขาธิการ iwf ได้จัดงานเลี้ยงรับรองที่ประเทศจีน

เผยแพร: 21/08/2014 โดย:Web Master

Mr.Ma wengueng เลขาธิการ iwf ได้จัดเลี้ยงรับรอง Dr.Tamas Ajan President iwf และพล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย Vice President iwf

(international weightlifting federation) ที่นานจิง ประเทศจีน

boss1