เปิดอบรม Biomotor Ability Training

เผยแพร: 19/11/2012 โดย:Web Master

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม Biomotor Ability Training การเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิก 2016 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภท จัดโดยสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ดำเนินการโดย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การอบรมครั้งนี้มีผู้ฝึกสอนจาก 24 สมาคมกีฬา รวมทั้งสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 50 ท่าน เข้าร่วมอบรม โดยการอบรมดังกล่าว จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555

30 31 32