สหพันธ์ฯ เสนอโครงการดรีมทีม ฝันที่เป็นจริง

เผยแพร: 30/08/2012 โดย:Web Master

 98

พร้อมผู้แทนจากสมาคมกีฬาทีเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมโอลิมปิก 2012
ได้เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
โดยมี นายธเนศ เครือรัตน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3701 อาคารรัฐสภา
เพื่อหารือถึงผลการแข่งขัน
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ที่ผ่านมา

ในการนี้ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ในฐานะประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ
ได้ยื่นหนังสือนำเสนอ (ร่าง)โครงการเตรียมนักกีฬาไทย (Dream Team)
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 ริโอ เดอ
จาเนโร 2016 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ต่อประธานในที่ประชุมด้วย
โดยเนื้อหาเป็นแผนการเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ด้านให้กับทุกสมาคมกีฬาในการเตรียมทีม สำหรับการแข่งขันโอลิมปิก 2016

และทางสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติจะนำเสนอโครงการดังกล่าวนี้ ไปที่ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวมทั้งหน่ยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

http://www.tawa.or.th/asset/uploads/Logo%20bank%20upload/File/Dream%20team.pdf