สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ นำโดย เสธ.ยอด เข้าหารือ กกมท.

เผยแพร: 25/11/2012 โดย:Web Master

พร้อมด้วย ศ.เจริญ วรรธนะสิน รองประธานฯ และ พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล เลขาธิการและเหรัญญิกฯ เข้าพบเพื่อหารือกับ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย นายปรีชา ประยูรพัฒน์ ประธานฝ่ายเทคนิคคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กกมท.ในด้านการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาชนิดต่างๆ ที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งด้านการจัดสรรเงินรางวัลนักกีฬาที่เป็นการสนับสนุนตัวนักกีฬาเอง รวมทั้งผู้เตรียมนักกีฬาและสมาคมต้นสังกัด เพื่อความเป็นแนวทางในการพัฒนากีฬาของชาติต่อไป

 26