สรุปรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗

เผยแพร: 07/11/2014 โดย:Web Master

cutintarat

 

 

สรุปรายชื่อ ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ
๓. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ
๔. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ
๕. นายมนตรี ไชยพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ
๖. นายอภิชาต อ่อนสร้อย เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
๗. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ
๘. นายสุวัตร สิทธิหล่อ เป็นรองโฆษกคณะกรรมาธิการ
๙. พลเอก นภดล อินทปัญญา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๐. นายแถมสิน รัตนพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๑. นายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๒. นายตวง อันทะไชย เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๓. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 

โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 14.30 น.