สปช.จัดสัมมนารับฟังความเห็น ปชช.ด้านปฏิรูปกีฬา

เผยแพร: 23/01/2015 โดย:Web Master

258798258801

        พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะจัดสัมมนาที่มีเรื่องการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา ในที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการปฏิรูปด้านการกีฬาของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยน สนทนา และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการกีฬา รวมถึงเพื่อเป็นการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นในการปฏิรูปการกีฬา และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการปฏิรูปด้านการกีฬา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาการกีฬาแห่งอนาคต

S__266245465162

        โดยการสัมมนาดังกล่าว จะมี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษเรื่อง ภาพรวมในการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปการกีฬา นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมาธิการฯ บรรยายเรื่อง กรอบความเห็นร่วมใfการท่องเที่ยวและกีฬา การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา การส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา และรัฐธรรมนูญ (ด้านการกีฬา) และกฎหมายกีฬาที่เกี่ยวข้อง