พิธีปิดอบรมที่ภูเก็ต

เผยแพร: 28/05/2012 โดย:Web Master

          การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขั้นสูง Advance International Weightlifting Course โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (Olympics Solidality) ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอริน จ.ภูเก็ต โดยมีผู้สนใจเข้าอบรม จากประเทศต่างในภูมิภาคเอเชีย รวม 10 ประเทศ รวมทั้งผู้ฝึกสอนจากประเทศไทยด้วย ในการนี้ คุณบุษบา ยอดบางเตย ได้ให้โอวาท กับผู้เข้าอบรม โดยขอให้นำความรู้ที่ได้จากท่านวิทยากร Mr. Nedelcho Kolev นายกสมาคมยกน้ำหนักประเทศบัลกาเลีย รวมทั้งวิทยากรท่านอื่น ไปประยุกต์ใช้พัฒนากีฬายกน้ำหนั และนักกีฬาของตนให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

          ที่มา : TAWA