ผู้แทนสมาคมฯร่วมแสดงความขอบคุณและอวยพรปีใหม่รองผู้อำนวยการ (อ.ส.ค.)

เผยแพร: 06/02/2015 โดย:Web Master

S__427622719228 19229 19226

พล.อ.อ.จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ เลขาธิการฯ
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์  อุปนายกสามคม
หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ และ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เป็นผู้แทนสมาคมฯร่วมแสดงความขอบคุณและอวยพรปีใหม่รองผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เมื่อ ๖ ก.พ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.