ผู้แทนสมาคมฯร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานวันโคนมแห่งชาติ

เผยแพร: 23/01/2015 โดย:Web Master

S__2285817S__2285816

พล.อ.อ.จิรศักดิ์ ภูวนาถนุรักษ์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคม พร้อมด้วย
ร.อ.หญิง ปวีณา ทองสุก และคณะ
เป็นผู้แทนสมาคมฯร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เสด็จเปิดงานวันโคนมแห่งชาติ ณ อสค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๘