ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จังหวัดมุกดาหาร

เผยแพร: 23/01/2015 โดย:Web Master

          วันนี้ (22/01/58) ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร นายธวัชชัย ธรรมมารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมส่วนราชการได้ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การบรูณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การบรูณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สกลนครและนครพนม จำนวน 165 คน
          นายวิญญู รัตนาพันธุ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่าการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ปี 2558 โดยได้กำหนดให้มีแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 4 แผนงานคือ แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต แผนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดิน และที่ดิน และแผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยังยืนซึ่งทุกแผนงานจะต้องมีการบรูณาการเข้าด้วยกัน