กองทุนอนุมัติ เงินอัดฉีด28ล.

เผยแพร: 07/08/2013 โดย:Web Master

224395

 

  นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณากลั่นกรองกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 ร่วมกับ “บิ๊กจา”พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์, “บิ๊กหนุ่ม” นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
          ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขประกาศท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย นายสุวัตร สิทธิหล่อ ที่ปรึกษา, นายสงขลา วิชัยขัทคะ ประธาน, นายสมพงษ์ ชาตะวิถี, นายมนตรี ไชยพันธุ์, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส และนายวีระพงษ์ บางท่าไม้ เป็นคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ ปรับปรุงแก้ไขประกาศท้ายระเบียบคณะกรรม การบริหารกองทุนฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุ ประสงค์ และสภาวการณ์ปัจจุบัน แต่ยังต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อให้พิจารณาและเห็นชอบต่อไป
          จากนั้นที่ประชุมได้อนุมัติหลักการ การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนเป็นเงินรางวัลให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 10 รายการ ประกอบด้วย เพาะกายชิงแชมป์โลก, ยูโดชิงแชมป์เอเชีย, จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย, ยกน้ำหนักยุวชนโลก, ยกน้ำหนักเยาวชนโลก, ยกน้ำหนักยุวชนชิงแชมป์เอเชีย, ยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย, ยิงปืนชิงแชมป์เอเชีย, แบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก “สุธีรมานคัพ 2013″ และเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก รวมเป็นเงิน 28,020,000 บาท อย่างไรก็ดี จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2559 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กกท. โดยแบ่งเป็น 3.ยุทธ ศาสตร์หลัก ดังนี้ 1. ส่งเสริมพัฒนากีฬาของชาติ สู่ความเป็นเลิศ โดยให้การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา การเก็บตัวฝึกซ้อม การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ซึ่งเป้าหมายในปี 2557 ได้เพิ่มเติมการสนับสนุนบุคลากรกีฬา ไปสู่ระดับนานาชาติ โดยให้เสนอตัวจัดการประชุม การอบรม และการเป็นกรรมการสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติ เป็นต้น 2. ส่งเสริมสวัสดิการอย่าง   เพียงพอ โดยให้สวัสดิการแก่อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยและนักกีฬาทีมชาติในปัจจุบัน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายังชีพรายเดือนสำหรับนักกีฬาทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแผนปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในปี 2557 จะส่งเสริมสวัสดิการที่มั่นคงให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยและบุคลากรทางการกีฬา และ 3. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้มีสมรรถนะสูง เป็นการมุ่งพัฒนากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้มีระบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการบูรณาการร่วมกับ กกท.