กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมง จ่อขึ้นทะเบียนอีก 22,671 คนภายในตุลานี้ ส่วนปริมาณส่งออกกุ้งยังลดลง ชี้สาเหตุโรคกุ้งตายด่วน เตรียมส่งมอบพันธุ์ลูกกุ้งปลอดโรคแก่เกษตรกร หวังสร้างความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจ

เผยแพร: 30/10/2014 โดย:Web Master

        S__2867307              S__2867306

 

 
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดการประชุมสถานการณ์การแก้ไขปัญหาแรงงานในเรือประมง การแก้ไขปัญหา IUU และสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งภายหลังการเกิดโรค EMS โดยมีพลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย หลังจากการประชุมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาเปิดเผยภายหลังการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแก้ไขปัญหาแรงงานในเรือประมง การแก้ไขปัญหา IUU และสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งภายหลังการเกิดโรค EMS ว่า จำนวนเรือประมงที่มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 9,339 ลำ เป็นของเจ้าของเรือจำนวน 7,452 ราย จากการตรวจสอบข้อมูลมีแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนในเรือเหล่านี้จำนวน 33,423 คน ดังนั้นกรมประมงจะประสานงานกับกรมการปกครองและกรมเจ้าท่าในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอีกจำนวน 22,671 คน ว่าจดทะเบียนกับนายจ้างเรือประมงอะไรบ้างและอยู่ที่ใด รวมถึงการสำรวจเรื่องสวัสดิภาพต่างๆเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการลงทะเบียนแรงงานประมงที่เหลือ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบเศรษฐกิจว่าแรงงานที่อยู่ในเรือประมงเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
“ส่วนปัญหาโรคกุ้งตายด่วนนั้น ทางกรมประมงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 96 ล้านบาท และการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรค จำนวน 1,500 คู่ เพื่อผลิตลูกกุ้งคุณภาพให้แก่หน่วยงานของกรมประมงเพื่อเลี้ยงต่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์คุณภาพ จำนวน 100,000 ตัว และอีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายลูกกุ้งระยะนอเพลียสให้แก่เกษตรกรโรงเพาะฟักทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ กับกรมประมง
“สถานการณ์การผลิตกุ้งในปี 2557 ทางกรมประมงประเมินไว้ที่ 200,000 ตัน ซึ่งมีปริมาณลดลง กว่าปี 2556 เนื่องจากการลงเลี้ยงกุ้งยังไม่เต็มพื้นที่ ดังนั้นต้องมีการจำแนกพื้นที่ลงเลี้ยงแล้วและยังไม่ได้ลง เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการต่อไป สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เลี้ยงกุ้ง อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความเชื่อมั่นในพันธุ์กุ้งหรือเทคนิควิธีการต่างๆ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมประมงพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของการผลิต และการสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆแก่เกษตรกรเพิ่มเติม ส่วนฟาร์มที่ดำเนินการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน ทางกรมประมงได้จัดทีมลงพื้นที่เพื่อแนะนำ ส่งเสริม และตรวจติดตามผล ตั้งแต่ระบบโรงเพาะฟัก ระบบอนุบาล และบ่อเลี้ยง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการระบาดของโรคในโรงเพาะฟักและในบ่อดิน” นายวิมล กล่าว.

 

 

ที่มา : เว็ปไซด์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์