กระทรวงเกษตรฯติวเข้ม4แผนงานเดินหน้านโยบายปี58

เผยแพร: 23/01/2015 โดย:Web Master

          ร้อยเอ็ด : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางปฏิบัติหน้าที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และการสร้างความเข้าใจในแผนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558 โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกระดับเข้าร่วมกว่า 300 คน
          พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้มีแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 4 แผนงาน คือ 1)แผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต 2)แผนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์3)แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดิน และที่ดิน และ 4)แผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ของจ.ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแผนงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม