กกท.เทงบหนุนสปอร์ตฮีโร่

เผยแพร: 24/10/2013 โดย:Web Master

SAT

 

นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด “สปอร์ต ฮีโร่” เผยว่า ที่ประชุมของคณะ กรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด “สปอร์ต ฮีโร่” ประจำปีงบประมาณ 2557 ใน 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, จักรยาน, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, มวยปล้ำ, มวยสากล, ยกน้ำหนัก, ยิมนาสติก (ศิลป์-ลีลา), ยูโด, ว่ายน้ำ, สนุกเกอร์ และ วอลเลย์บอลชายหาด
          โดยมีนักกีฬาในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 837 คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย จำนวน 451 คน,นักกีฬาหญิง จำนวน 386 คน และผู้ฝึกสอน จำนวน 329 คน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานประจำ ปี 2557 จำนวน 104,500,000 บาท
          นอกจากนั้น ยังเห็นชอบ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญโครงการฯตามที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศ ไทยเสนอ จำนวน 13 ชนิดกีฬา จากทั้งหมดจำนวน 16 ชนิด กีฬา (โดยอีก 3 สมาคมกีฬาที่ยังไม่ได้เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญ ตามที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอมา) ประกอบด้วย
          1. ผู้เชี่ยวชาญกรีฑา ได้แก่ พ.ต.ท.นิธิ ปิยะพันธ์ และ จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ สุคนธ์ 2. ผู้เชี่ยวชาญกีฬากอล์ฟ ได้แก่ นายสัณหณัฐ ชมพู 3. ผู้เชี่ยวชาญกีฬาจักรยาน ได้แก่ นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัย 4. ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ ได้แก่ นายกมล ตันกิมหงษ์ 5. ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเทนนิส ได้แก่ นายวิทยา สำเร็จ และ นายไทยทนุ วรรณสุข 6. ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้แก่ นายดอน มุดตางาม 7. ผู้ เชี่ยวชาญกีฬาแบดมินตัน ได้แก่ นาย สุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ 8. ผู้เชี่ยวชาญกีฬา มวยปล้ำ ได้แก่ ผศ.วังสรรค์ สุฉันทบุตร และ นายวรเมธ แสงแก้ว
          9. ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้แก่ พ.อ.วริทธิ์ ปานสุวรรณ, นายณรงค์ สุมะโน และ น.ท.บุญส่ง นวลย่อง 10. ผู้เชี่ยวชาญกีฬายกน้ำหนัก ได้แก่ จ.ส.ต.ปัญญา เพิ่มธัญญะ กิจ, ส.อ.สุริยา ดัชถุยาวัตร และ นายนภดล วันหวัง 11. ผู้เชี่ยวชาญกีฬายิมนาสติก ได้แก่ นายคำนึง อมรนรชัย, นางกุสุมาลย์ ประเสริฐศรี 12. ผู้เชี่ยวชาญกีฬายูโด ได้แก่ นาย อำนาจ ช่างกลึงดี และ 13. ผู้เชี่ยวชาญกีฬาว่ายน้ำ ได้แก่ พ.อ. ดร.สมนึก แสงนาค รวมทั้งยังเห็นชอบอนุมัติจัดจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาต่างประเทศ (กรีฑา) ได้แก่ Mr.Peter Mathu Titi ผู้ฝึกสอนกรีฑาระยะกลาง, ไกล, มาราธอน
          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดตั้งศูนย์สปอร์ต ฮีโร่ กีฬาสนุกเกอร์ ที่ จังหวัดสุรินทร์ เพิ่มเติมจำนวน 1 ศูนย์ จากเดิมที่มีอยู่แล้วจำนวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1. ศูนย์กีฬาเทควันโด จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์กีฬายูโด จังหวัดเชียงใหม่ 3. ศูนย์กีฬาเทเบิลเทนนิส จังหวัดพิจิตร 4. ศูนย์กีฬายกน้ำหนัก จังหวัดสุรินทร์ และ 5. ศูนย์กีฬามวยปล้ำ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบในหลักการเรื่องการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดขึ้น โดยจะใช้ 16 ชนิดกีฬาในโครงการสปอร์ต ฮีโร่ นำร่องต่อไป